Karel IV. – citáty

Podobno jest království nebeské síti spuštěné do moře a shromáždivší v sobě ryby všeho druhu.
Karel IV.

Tvář, kterou zříme v zrcadle, jest prázdná a není nic, tak také život hříšníků jest prázdný a není nic.
Karel IV.

Hřích jest nemocí nakažlivou.
Karel IV.

Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne.
Karel IV.

Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati.
Karel IV.

Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti; neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností.
Karel IV.

Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.
Karel IV.

Co jest platna urozenost anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?
Karel IV.

Lakomec nepanuje, nýbrž jest poddán vládě peněz.
Karel IV.

Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad životem vaším, dokud se neutečete ku prameni zbožnosti a milosrdenství.
Karel IV.

Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích.
Karel IV.

Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíce příliš na milost boží, protože boží Duch svatý se od vás vzdaluje.
Karel IV.

Jestliže jest tak nepatrné to, čím jsme zde, protože od Boha stvořeni a z ničeho jsme se narodili, a protože po tomto životě v nic se zas obrátíme, jest to tolik, jako bychom vůbec nebyli bývali.
Karel IV.

Duch svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu, a nebude přebývati v tělech podrobených hříchu.
Karel IV.

Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
Karel IV.

Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože „se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení“.
Karel IV.

Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jakož činí ti, jejichž Bohem jest břich a jejichž slávou a koncem jest hromadění hnisu.
Karel IV.

Střezte se tudíž všeho hříchu ve věku útlém, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.
Karel IV.

Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla.
Karel IV.

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz