Mistr Jan Hus citáty

Ctnost činí člověka Bohu vzácna.
Mistr Jan Hus

Šat nádherný nikdy nemiluj, jak já, bohužel jsem miloval.
Mistr Jan Hus

Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.
Mistr Jan Hus

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.
Mistr Jan Hus

Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.
Mistr Jan Hus

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.
Mistr Jan Hus

Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.
Mistr Jan Hus

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
Mistr Jan Hus

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných …, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.
Mistr Jan Hus

Přítel Páleč, přítelkyně pravda: ale přednost je třeba dát pravdě.
Mistr Jan Hus

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!
Mistr Jan Hus

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
Mistr Jan Hus

Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl, abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen.
Mistr Jan Hus

Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba, dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl.
Mistr Jan Hus

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.
Mistr Jan Hus

Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozeznávati, jest-li hřích či není.
Mistr Jan Hus

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.
Mistr Jan Hus

Vítězí, kdo jest usmrcován.
Mistr Jan Hus

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.
Mistr Jan Hus

Pro trest smrti nemá se hřešiti.
Mistr Jan Hus

Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.
Mistr Jan Hus

Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti.
Mistr Jan Hus

Nade vším vítězí pravda.
Mistr Jan Hus

Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.
Mistr Jan Hus

Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než biskup.
Mistr Jan Hus

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný.
Mistr Jan Hus

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Mistr Jan Hus

Věrní a Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí. Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha milovali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste pravdu Boží, kterouž jsem vám z Božího zákona a řečí svatých psal a kázal, abyste drželi.
Mistr Jan Hus

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz