Šrí Pataňdžali citáty

Quotes

147 citátů

Rozplynutí hodnot, stavů a vlastností v jejich zdroji, když nezůstává již ničeho, čeho by bylo možno dosáhnout, je OSVOBOZENÍM.

Šrí Pataňdžali

Bez ovládnutí mysli se Já–pozorovatel ztotožňuje s proměnami mysli: zkušenosti, zmatení, sebeklam, spánek a vzpomínky.

Šrí Pataňdžali

Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu.

Šrí Pataňdžali

Jóga je ovládnutí činnosti mysli. (Zastavení proměn myslícího principu.)

Šrí Pataňdžali

Zkušenost vzniká z vnímání, usuzování a pochopení.

Šrí Pataňdžali

Spánek je stav, v němž je zastaveno vnější vnímání.

Šrí Pataňdžali

Sebeklam je představa sdělená slovy a odlišná od skutečnosti.

Šrí Pataňdžali

Zmatení je nesprávná představa o věci, jež neodpovídá její přirozenosti.

Šrí Pataňdžali

Vzpomínka je připamatování si minulé zkušenosti.

Šrí Pataňdžali

Automatickým důsledkem sebepoznání je nejvyšší forma odpoutání. Je jím odřeknutí se třech stavů. (Tamas–nevědomost, Radžas–činorodost, Sattva–čistota.)

Šrí Pataňdžali

Odpoutání je rozhodné odřeknutí se touhy po věcech, jež vnímají naše smysly.

Šrí Pataňdžali

Praxe je trvalé úsilí o soustředění. (Odpoutání mysli od jejích proměn.)

Šrí Pataňdžali

Když je úsilí mocné, dostaví se úspěch okamžitě.

Šrí Pataňdžali

Ti, kteří se zbavili připoutanosti k tělu, nebo splynuli s přírodou, vrátí se do tohoto stavu v dalším zrození.

Šrí Pataňdžali

Trvalou praxí, zastavením veškeré mentální aktivity, přichází Asampradžňáta Samádhi, ve kterém si mysl uchovává pouze neprojevené dojmy.

Šrí Pataňdžali

Praxí se dosáhne Sampradžňáta Samádhi, jež jest stavem vědomého osvícení, ve kterém je mysl smísena s vědomím citu (Savitarka), nebo s vědomím rozlišování (Savičára), a vědomím radosti (Sánanda), či s vědomím osobnosti (Sasmita).

Šrí Pataňdžali

Osvícení lze také dosáhnout uctíváním Boha.

Šrí Pataňdžali

Dle vynaloženého úsilí se rozlišuje úspěch slabý, střední, nebo mocný.

Šrí Pataňdžali

V Něm spočívá semeno vševědoucnosti.

Šrí Pataňdžali

Bůh je Jediná Nejvyšší Bytost nedotčená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky.

Šrí Pataňdžali

Opakuj si neustále ÓM a medituj o jeho významu!

Šrí Pataňdžali

Jeho projevené jméno je ÓM.

Šrí Pataňdžali

On je mimo čas a je také učitelem pradávných učitelů.

Šrí Pataňdžali

Neustálým opakováním jména ÓM dosáhneš osvícení a odstraníš všechny překážky!

Šrí Pataňdžali

Mysl se naplňuje mírem setkáním se šťastnými, soucítěním s nešťastnými, oceněním ctnostných a uvarování se neřestných.

Šrí Pataňdžali

Nemoc, nedostatek nadšení, nespravedlnost, letargie, touha po smyslových požitcích, poblouznění, neschopnost postoupit vpřed, to vše jsou překážky, jež rozrušují mysl.

Šrí Pataňdžali

Mysl se zklidní, když meditace vytvoří výjimečné smyslové vnímání.

Šrí Pataňdžali

Nirvitarka Samádhi je osvícení nad citovostí, ve kterém mizí pochyby a mysl, očištěná od změn, zachycuje jen význam objektu. (O němž je meditováno.)

Šrí Pataňdžali

Když je činnost mysli ovládnuta, dostaví se osvícení. Mysl současně zrcadlí přirozenost Diváka, předmět vidění i samotný proces nazírání, jako průzračný křišťál zrcadlí barvu čehokoliv, co na něj položíte.

Šrí Pataňdžali

Meditací mysl ovládá všechno, od nejmenšího k nekonečnému.

Šrí Pataňdžali

Meditací na vnitřní zářivé světlo se odstraňuje zármutek.

Šrí Pataňdžali

Praktická jóga se provádí odříkáním, studiem a uctíváním Boha. (Krijá – jóga.)

Šrí Pataňdžali

Očišťující soustředění bez rozlišování zklidňuje mysl. (Přináší duchovní uspokojení.)

Šrí Pataňdžali

Utrpení je nevědomost, egoismus, touha, odpor a strach.

Šrí Pataňdžali

Cílem jógy je odstranit utrpení a dosáhnout Osvícení.

Šrí Pataňdžali

V meditačním soustředění se intelekt naplňuje Pravdou.

Šrí Pataňdžali

Egoismus způsobuje ztotožnění Diváka s omezeností jeho zraku.

Šrí Pataňdžali

Nevědomost zaměňuje pomíjivé s nepomíjivým, čisté s nečistým, strastiplné s radostným a ne–Já s Já.

Šrí Pataňdžali

Nevědomost je prvotní příčinou utrpení. Ostatní jsou jejím následkem, ať jsou dřímající, zeslabené a potlačené, nebo nahromaděné.

Šrí Pataňdžali

Strach je neustálý přirozený děs ze smrti, hluboce zakořeněný i v mysli vzdělaných.

Šrí Pataňdžali

Touhy dychtí po rozkoši.

Šrí Pataňdžali

Hrubší utrpení odstraňuje meditace.

Šrí Pataňdžali

Jemnější utrpení zmizí, když se mysl rozplyne v osvícení.

Šrí Pataňdžali

Je nutné vyhnouti se budoucímu utrpení.

Šrí Pataňdžali

Karman (následky skutků), ať se uskutečňuje v současném nebo budoucím životě, má své kořeny v utrpení.

Šrí Pataňdžali

Tak dlouho, dokud je tento kořen přítomen, setrvává i karman, vytváří nová zrození, řídí dobu svého zrání a její naplnění.

Šrí Pataňdžali

Čistota, činorodost a nevědomost (Sattva, Radžas a Tamas) utvářejí viděný svět. Živly a smysly tvoří jeho rozdílnost. Radost a osvobození jsou cílem.

Šrí Pataňdžali

Příčinou utrpení je spoj (proces nazírání) mezi divákem a viděným světem, který je nutno přerušit.

Šrí Pataňdžali

Hrubé, jemné, projevené a neprojevené jsou čtyři rozdíly mezi třemi stavy.

Šrí Pataňdžali

Divák je plně ztotožněn se svým díváním. Ač je sám bezbarvý, jeví se jako zabarvený vzhledem k proměnám svého vnímání.

Šrí Pataňdžali

Ta zaniká pro toho, kdo dosáhl osvobození, ale viděný svět zůstává pro ostatní, jsa obecným jevem pro všechny.

Šrí Pataňdžali

Zkušenost z viděného světa existuje jenom pro Diváka.

Šrí Pataňdžali

Příčinou tohoto spojení je nevědomost.

Šrí Pataňdžali

Divák a viděný svět jsou tak propojeni, že pravá přirozenost každého z nich může být rozpoznána.

Šrí Pataňdžali

Není-li nevědomosti, není ani propojení. Zrušení tohoto spoje odhalí nezávislost Diváka.

Šrí Pataňdžali

Sedminásobné je poznání, jež se dostává jóginovi na posledním stupni vývoje.

Šrí Pataňdžali

Nevědomost odstraníme neustálým rozlišováním mezi Já a ne–Já.

Šrí Pataňdžali

Meditační praxí odstraníme nečistoty, a světlo poznání zazáří. (Následkem rozlišování.)

Šrí Pataňdžali

Jama, Nijáma, Ásana, Pránájáma, Pratjáhára, Dháraná, Dhjána a Samádhi je osm stupňů jógy.

Šrí Pataňdžali

Toto jsou zásady, jež musí být dodržovány nezávisle na čase, místě, postavení nebo okolnostech.

Šrí Pataňdžali