V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.

Témata:

Domácí zvířata neznají smích.
Nezajímá mě, jak atraktivní je holka – v případě, že nemá ráda zvířata, tak je to velký problém.
Každý, kdo nenávidí děti a zvířata, nemůže být úplně špatný.
Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!
Každá žena by měla mít ve svém životě čtyři domácí zvířata. Norka ve svém šatníku, jaguára ve své garáži, tygra v posteli a vola, který to všechno platí.
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější… Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Zvířata milují lidi, kteří s nimi mluví.
Krysa a myš nemohou být pokládány za domácí zvířata, ale byly člověkem přeneseny do mnoha částí světa a jsou nyní mnohem rozšířenější než kterýkoli jiný hlodavec
Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi.
Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Vojáci jsou blbé, stupidní zvířata využívaná jako pěšáci zahraniční politiky.
Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
Člověk je ochočené zvíře, které už dlouhá století ovládá jiná zvířata podvodem, násilím a krutostí.
Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Příroda má svůj vlastní čas.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz