Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!

Témata:

Domácí zvířata neznají smích.
Nezajímá mě, jak atraktivní je holka – v případě, že nemá ráda zvířata, tak je to velký problém.
Každý, kdo nenávidí děti a zvířata, nemůže být úplně špatný.
Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Každá žena by měla mít ve svém životě čtyři domácí zvířata. Norka ve svém šatníku, jaguára ve své garáži, tygra v posteli a vola, který to všechno platí.
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější… Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Zvířata milují lidi, kteří s nimi mluví.
Krysa a myš nemohou být pokládány za domácí zvířata, ale byly člověkem přeneseny do mnoha částí světa a jsou nyní mnohem rozšířenější než kterýkoli jiný hlodavec
Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi.
Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Vojáci jsou blbé, stupidní zvířata využívaná jako pěšáci zahraniční politiky.
Ten, kdo nic nedělá, má vždycky mnoho pomocníků.
Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.
Člověk musí bojovat, aby žil lépe.
Lidé se učí mluvit, přitom hlavní umění je vědět jak a kdy mlčet.
Umění je květ života celé společnosti.
Nevěřte slovům, svým, ani cizí,. Věřte jen svým i cizím skutkům.
Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.
Prožil jsem toho hodně a myslím si teď, že již vím, co je třeba pro štěstí. Tichý život v ústraní na venkově, s možností být užitečný lidem, pro které je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí na to, že by je někdo konal pro ně; potom pracovat a zabývat se něčím, o čem lze doufat, že to je k nějakému užitku, potom odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu- taková je moje představa štěstí. A potom, k tomu všemu, mít tebe za družku a děti – je snad něco víc, po čem může toužit srdce muže?
Utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu jak fyzického, tak duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, neboť samo utrpení působí vzrůst.
Láska ukazuje člověku cíl jeho života, rozum prostředky, jak jej uskutečnit.
Tam, kde končí láska, začíná nenávist.
Jednou tě zamrzí, žes nepromluvil, stokrát, že jsi nemlčel.
V nesmrtelnost nevěří, pouze ten, kdo doposud vážně nepřemýšlel o smrti.
Člověk se podobá zlomku; čitatel říká, jaký vskutku je a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím nižší hodnotu má celý zlomek.
Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz